До уваги студентів заочної форми навчання за консультацією звертатися до розділу Контакти

Запрошуємо V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ —«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ»  28 травня 2021 року (Інформаційний лист

Запрошуємо до публікації матеріалів у колективній монографії «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ» Том 2  — реєстрація —> https://cutt.ly/monografia2021

Оприлюднення інформації

 

1. Установчі документи

1. Статут Національного університету «Одеська морська академія»
2. Положення Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» (заснований на державній формі власності)
2.1. Зміні до положення Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»
3.1 Стратегія розвитку Національного університету «Одеська морська академія»
3.2 Стратегія розвитку Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» до 2021 року
3.3 Стратегія Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» на 2021-2025 роки
3.4 Оновлена транспортна стратегія україни напрямки політики
4. Положення про Вчену раду Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»
4.1 План засідань вченої ради Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» на 2020-2021 навчальний рік
5. Положення про науково-методичну раду Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»
6. Положення про кафедру Дунайського інституту Національного Університету «Одеська морська академія»
7. Політика у сфері якості Національного університету «Одеська морська академія»
8. Цілі у сфері якості Національного університету «Одеська морська академія» на 2019 рік
9. Стратегія розвитку Одеської області на період 2021-2027 роки
10. Положення про Професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації моряків 
11Положення про відділ з адміністративно-господарської роботи Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»
12. Положення про збори трудового колективу Дунайського інституту Національного Університету «Одеська морська академія»

[свернуть]
2 Організація освітнього процесу

1. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 271  «Річковий та морський транспорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
2. Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу (Наказ міністерства освіти і науки України 15.10.2015 №1085)
2.1 Положення про приймальну комісію Національного університету «Одеська морська академія»
3.  Положення про освітні програми і навчальні плани в Національному університеті «Одеська морська академія» 
4. Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Одеська морська академія»
5. Положення про формування переліку вибіркових освітніх компонентів та порядок їх вибору здобувачами вищої освіти
6. Положення про порядок та систему оцінювання знань здобувачів вищої освіти Дунайського інституту Національного університету Одеська морська академія
7. Академічна доброчесність

8. Академічна мобільність

10. Методичні вказівки до навчальних видань Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»
11. Положення про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників у Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія»
12. Регламент освітньої діяльності Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» на 2019-2020 навчальний рік
13. Регламент освітньої діяльності Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» на 2020-2021 навчальний рік
14. Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії
15. Положення про кваліфікаційну роботу (дипломну роботу) бакалавра
16. Порядок розроблення та затвердження робочих програм навчальних дисциплін
17. Положення про екзаменаційну комісію для атестації осіб,  які здобувають ступінь бакалавра або магістра 
18. Положення про наукові курсантські гуртки та проблемні групи Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»
19. Положення про реалізацію права на освіту особам з особливими освітніми потребами в Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія»
20. Положення про порядок супроводу(надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія» 
21. Практична підготовка здобувачів освіти

22. Положення про оцінювання якості науково педагогічних та педагогічних працівників Національного університету «Одеська морська академія»
23. Положення про апеляційну комісію Національного університету «Одеська морська академія» № 2-04-67
24. Порядок визнання результатів навчання (тимчасовий) 
25. Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння
26. Положення про надання грифів навчальній літературі і засобам навчання та видання навчальної літератури

[свернуть]
5 Штатний розпис

[свернуть]
6 Ліцензії та сертифікати
9 Мови освітнього процесу

Українська мова та робочі мови міжнародної морської організації

[свернуть]
12 Наукова робота

1. Збірники наукових праць та монографії
2. НДР і ДКР
3. План наукової роботи на 2018-2020 рік
4. План наукової діяльності Дунайського університету Національного університету «Одеська морська академія» на 2019-2020 навчальний рік
5. Договори про наукову та науково-технічну діяльність та співробітництво Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»
6. Перелік наукової, навчально-методичної літератури для здобувачів вищої освіти (бібліотека ДІ НУ ОМА)
7. Навчальна література кафедр

[свернуть]
13 Виховна робота

1. План виховної роботи з курсантами Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»
2. Гуртожиток

3. Положення про курсантське самоврядування Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»
4. Розгорнений звіт із виховної роботи з курсантами Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» за 2019-2020 навчальний рік 

5. Накази про заохочення, подяку та ногороди

[свернуть]
14 Моніторинг якості освіти

1.1 Звіт з моніторингу якості освітньо-професійної програми підготовки бакалавра «Навігація та управління морськими суднами» Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»  2021

1.2 Звіт з моніторингу якості освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 271.01 «Навігація та управління морськими суднами» Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»  2020

1.3 Звіт з моніторингу якості освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 271.02 «Управління судновими технічними системами та комплексами» Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» 

1.4 Звіт з моніторингу якості освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент» Дунайського інститутут Національного університету «Одеська морська академія» 

1.5 Звіт про 1-й наглядовий аудит системи менеджменту якості на відповідність стандартам ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015 
1.6. Звіт про результати анализу системи менеджменту якості за 2019-2020 навчальний рік
2. Політика з системи менеджменту якості в Дунайському інституту Національного університету «Одеська морська академія» 
3. Цілі в області якості Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» 
4. Керівництво якості в Дунайському інституту Національного університету «Одеська морська академія» 
5. Запити роботодавців

[свернуть]
16 Річні звіти

1. Звіт про проведення I-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських науковіх робіт з галузей знань і спеціальностей  в Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія»:

2. Звіт наукової діяльності Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» :

3. Звіт про освітню діяльність Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»:

[свернуть]
17 Вартість освітніх послуг
18 Державні закупівлі
19 Охорона життєдіяльності

Інструкція з охорони праці №1 для працівників Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»
Інструкція з охорони праці №2 для науково-педагогічних працівників
Інструкція з охорони праці №3 для завідувача лабораторії
Інструкція з охорони праці №4 при роботі на висоті
Інструкція з охорони праці №5 при роботі з ручним електрофіковамим інструменом
Інструкція з охорони праці №6 під час робіт з ручними інструментами та пристроями
Інструкція з охорони праці №7 під час робіт на металообробному та деревообробному обладнанні
Інструкція з охорони праці №8 під час робіт з екранними пристроями
Інструкція з охорони праці №9 з надання долікарської допомоги
Інструкція з охорони праці №10 при зварювальних роботах
Інструкція з охорони праці №11 при проведенні занять і тренувань з фізичної культури
Інструкція з охорони праці №12 для курсантів при проведенні занять і тренувань з фізичної культури
Інструкція з охорони праці №13 для прибиральника службових приміщень
Інструкція з охорони праці №14 для прибиральника з дезинфікуючими засобами
Інструкція з охорони праці №15 для водія
Інструкція з охорони праці №16 для слюсаря-сантехніка
Інструкція з охорони праці №17 для комірника
Інструкція з охорони праці №18 для архіваріуса
Інструкція з охорони праці №19 для бухгалтера
Інструкція з охорони праці №20 для бібліотекаря
Інструкція з охорони праці №21 для чергового по гуртожитку (екіпажу)
Інструкція з охорони праці №22 для курсового офіцера з курсантами
Інструкція з охорони праці №23 про заходи пожежної безпеки
Інструкція з охорони праці №24 про заходи пожежної безпеки у гуртожитку( екіпажу)
Інструкція з охорони праці №25 під час виконання лабораторних робіт
Інструкція з охорони праці №26 під час літніх канікул
Інструкція з охорони праці №27 під час карантину щодо запобігання поширенню інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19
Висносок державної санітарно-епідеміалогічної експертизи
Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Акт прийняття системи пожежної сигналізації в експлуатацію

[свернуть]

 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» надає публічну інформацію керуючись:

Законом України «Про доступ до публічної інформації»
Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Надання публічної інформації ДІ НУ «ОМА» здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень. Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
підпис і дату.

Поштова адреса ДІ НУ «ОМА» для подачі інформаційного запиту:
68607, м. Ізмаїл, Одеська обл., вул. Фанагорійська 9 (на конверті вказати «Публічна інформація»)
Телефон/факс: (048) 771-61-01 (04841) 6-11-66
Електронна пошта для подачі електронного запиту: dinuoma@onma.edu.ua

2021-04-16T11:12:23+00:00