До уваги студентів заочної форми навчання за консультацією звертатися за телефонами: спеціалізація «судноводіння»- номер 0677577138; «експлуатація суднових енергетичних установок»-номер 0671481997

 Запрошуємо всіх прийняти участь у святкуванні «Дня Інституту», яке заплановано на 12.02.20

Оприлюднення інформації

 

Назва документів або вид інформації

Нормативний акт, який

передбачає оприлюднення

документа або інформації

Посилання на документ або інформацію

1 Установчі документи ст. 79 ч. 3 Закону України

«Про вищу  освіту»
ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

1. Статут Національного університету «Одеська морська академія»

2. Положення Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» (заснований на державній формі власності)

2.1. Зміні до положення Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»

3.1 Стратегія розвитку Національного університету «Одеська морська академія»

3.2 Стратегія розвитку Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»

4. Положення про Вчену раду Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»

4.1 План засідань вченої ради Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» на 2020-2021 навчальний рік

5. Положення про науково-методичну раду Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»

6. Положення про кафедру Дунайського інституту Національного Університету «Одеська морська академія»

7. Політика у сфері якості Національного університету «Одеська морська академія»

8. Цілі у сфері якості Національного університету «Одеська морська академія» на 2019 рік

9. Стратегія розвитку Одеської області на період 2021-2027 роки

2 Організація освітнього процесу ст. 79 ч. 3 Закону України

«Пр-о вищу  освіту»

1. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 271  «Річковий та морський транспорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

2. Положення про організацію освітнього процесу в  Національному університеті «Одеська морська академія»

3. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

4. Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу (Наказ міністерства освіти і науки України 15.10.2015 №1085)

4.1 Положення про приймальну комісію Національного університету «Одеська морська академія»

5.  Положення про освітні програми і навчальні плани в Національному університеті «Одеська морська академія» 

7. Антикорупційна програма Національного університету «Одеська морська академія»

8. Рамковий кодекс академічної доброчесності Національного університету «Одеська морська академія»

9.  Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату Дунайському інституті Національного університету «Одеська Морська Академія»

10. Положення про академічну мобільність Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»

11. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

12. Методичні вказівки до навчальних видань Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»

13. Положення про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників у Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія»

14. Регламент освітньої діяльності Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» на 2019-2020 навчальний рік

15. Регламент освітньої діяльності Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» на 2020-2021 навчальний рік

16. Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

17. Положення про кваліфікаційну роботу (дипломну роботу) бакалавра

18. Порядок розроблення та затвердження робочих програм навчальних дисциплін

19. Положення про екзаменаційну комісію для атестації осіб,  які здобувають ступінь бакалавра або магістра 

20. Положення про реалізацію права на освітуосіб з особливими освітніми потребами Національного університету «Одеська морська академія»

21. Положення про реалізацію права освіту особоам з особливими освітніми потребами в Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія»

22. Положення про порядок супроводу(надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія» 

24. Практична підготовка здобувачів освіти

25.1 Положення про організацію практик в Національному університеті «Одеська морська академія»

25.2  Положення Дунайського інституту Національного Університету «Одеська морська академія»

25.3 Наскрізна програма практики для курсантів денної та студентів заочної форми навчання спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» спеціалізації «Навігація і управління морськими суднами»

25.4 Наскрізна програма практики для курсантів денної та студентів заочної форми навчання спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» спеціалізації «Експлуатація суднових енергетичних установок»

26. Положення про оцінювання якості науково педагогічних та педагогічних працівників Національного університету «Одеська морська академія»

27. Положення про політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій в Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія»

28Перелік баз практик та договорів про співробітництво Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»

29. Положення про апеляційну комісію Національного університету «Одеська морська академія» № 2-04-67

30. Порядок визнання результатів навчання (тимчасовий) 

31. Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння

3 Структура інституту ст. 79 ч. 3 Закону України

«Про вищу  освіту»
ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

Структура Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»
4 Фінансова звітність ст. 79 ч. 4 Закону України

«Про вищу  освіту»

1. План використання бюджетних коштів Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»

2. Звіт про рух грошових коштів Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»

5 Штатний розпис ст. 79 ч. 4 Закону України

«Про вищу  освіту»

6 Ліцензії та сертифікати ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

 Ліцензії та сертифікати

 

7 Освітні програми ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»,

п. 2 наказу МОН України
№1432 від 30.10.2017р

1. Освітньо-професійна програма Експлуатація суднових енергетичних установок

2. Освітньо-професійна програма Судноводіння

3. «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»

3.1. Освітньо-професійна програма Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів Менеджмент

3.2. Профіль освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»

3.3. План освітнього процесу Менеджмент

4Освітньо-професійна програма 271.01 «Навігація та управління морськими судами»

5. Освітньо-професійна програма 271.02 «Управління судновими технічними системами та комплексами»

 

8 Ліцензійний обсяг ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

1. Ліцензійний обсяг Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»

2. Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2020 році в Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»

9 Мови освітнього процесу ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

Українська мова та робочі мови міжнародної морської організації
10 Вакансії ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

Наказ Міністерства освіти і науки Україні про проведення конкурсного відбору при заміщенні окремих вакантних посад науково-педагогічних працівників
11 Матеріально-технічне забезпечення Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

1. Матеріально-технічне забезпечення Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»

2. Положення про управління матеріально-технічним забезпеченням діяльності Національного університету «Одеська морська академія»

12 Наукова робота ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

1. Збірники наукових праць та монографії

2. НДР і ДКР

3. План наукової роботи на 2018-2020 рік

4. План наукової діяльності Дунайського університету Національного університету «Одеська морська академія» на 2019-2020 навчальний рік

5. Договори про наукову та науково-технічну діяльність та співробітництво Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»

6. Перелік наукової, навчально-методичної літератури для здобувачів вищої освіти (бібліотека ДІ НУ ОМА)

7. Навчальна література кафедр

7.1 Навчальна література кафедри Навігації і управління судном

7.2 Навчальна література кафедри Суднових енергетичних установок і систем

7.3 Навчальна література кафедри Гуманітарних дисциплін

7.4 Навчальна література кафедри Інженерних дисциплін

7.5 Навчальна література кафедри Загальнонаукових дисциплін

13 Виховна робота ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

1. План виховної роботи з курсантами Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»

2. Гуртожиток

2.1  Договір аренди приміщень

2.2 Положення про правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку (екіпажі) Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»

3. Самоврядування

5. Розгорнений звіт із виховної роботи з курсантами Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» за 2019-2020 навчальний рік 

6.1 Наказ про заохочення викладачів почесними грамотами (січень)

6.2 Наказ про заохочення викладачів почесними грамотами (жовтень)

6.3 Наказ про оголошення подяки учасникам ювілейного ХХ радіодиктанту національної єдності до Дня української писемності та мови

7. Наказ про заохочення курсантів почесними грамотами

14 Моніторинг якості освіти ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

1. Звіт з моніторингу якості освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 271.01 «Навігація та управління морськими суднами» Дунайського інститутут Національного університету «Одеська морська академія» 

2. Звіт з моніторингу якості освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 271.02 «Управління судновими технічними системами та комплексами» Дунайського інститутут Національного університету «Одеська морська академія» 

3. Звіт з моніторингу якості освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент» Дунайського інститутут Національного університету «Одеська морська академія» 

4. Рецензія на освітньо-професійну програму підготовки бакалавра спеціальності 271.01 «Навігація та управління морськими суднами» Дунайського інститутут Національного університету «Одеська морська академія»

5. Рецензія на освітньо-професійну програму підготовки бакалавра спеціальності 271.02 «Управління судновими технічними системами та комплексами» Дунайського інститутут Національного університету «Одеська морська академія»

6. Рецензія на освітньо-професійну програму підготовки бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент» Дунайського інститутут Національного університету «Одеська морська академія»

7. Рецензія на освітньо-професійну програму підготовки бакалавра спеціальності 271.02 «Управління судновими технічними системами та комплексами» Дунайського інститутут Національного університету «Одеська морська академія»

8. ЗВІТ про 1-й наглядовий аудит системи менеджменту якості
на відповідність стандартам ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015 

9. Запити роботодавців

15 Правила прийому ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

Правила прийому до Національного університету «Одеська морська академія»
16 Річні звіти ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

1. Звіт про проведення I-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських науковіх робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019\2020 навчальному році в Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія»

2. Звіт наукової діяльності Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» за 2019 рік

3. Звіт про освітню діяльність Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» за 2019-2020 рік

17 Вартість освітніх послуг ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

Вартість навчання на 2020 рік
18 Державні закупівлі ст. 79 ч. 4 Закону України

«Про вищу  освіту»

Державні закупівлі онлайн
19 Охорона життєдіяльності ст. 79 ч. 4 Закону України

«Про вищу  освіту»

Інструкція з охорони праці №1 для працівників Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»

Інструкція з охорони праці №2 для науково-педагогічних працівників

Інструкція з охорони праці №3 для завідувача лабораторії

Інструкція з охорони праці №4 при роботі на висоті

Інструкція з охорони праці №5 при роботі з ручним електрофіковамим інструменом

Інструкція з охорони праці №6 під час робіт з ручними інструментами та пристроями

Інструкція з охорони праці №7 під час робіт на металообробному та деревообробному обладнанні

Інструкція з охорони праці №8 під час робіт з екранними пристроями

Інструкція з охорони праці №9 з надання долікарської допомоги

Інструкція з охорони праці №10 при зварювальних роботах

Інструкція з охорони праці №11 при проведенні занять і тренувань з фізичної культури

Інструкція з охорони праці №12 для курсантів при проведенні занять і тренувань з фізичної культури

Інструкція з охорони праці №13 для прибиральника службових приміщень

Інструкція з охорони праці №14 для прибиральника з дезинфікуючими засобами

Інструкція з охорони праці №15 для водія

Інструкція з охорони праці №16 для слюсаря-сантехніка

Інструкція з охорони праці №17 для комірника

Інструкція з охорони праці №18 для архіваріуса

Інструкція з охорони праці №19 для бухгалтера

Інструкція з охорони праці №20 для бібліотекаря

Інструкція з охорони праці №21 для чергового по гуртожитку (екіпажу)

Інструкція з охорони праці №22 для курсового офіцера з курсантами

Інструкція з охорони праці №23 про заходи пожежної безпеки

Інструкція з охорони праці №24 про заходи пожежної безпеки у гуртожитку( екіпажу)

Інструкція з охорони праці №25 під час виконання лабораторних робіт

Інструкція з охорони праці №26 під час літніх канікул

Інструкція з охорони праці №27 під час карантину щодо запобігання поширенню інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19

Висносок державної санітарно-епідеміалогічної експертизи

Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Акт прийняття системи пожежної сигналізації в експлуатацію

 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» надає публічну інформацію керуючись:

Законом України «Про доступ до публічної інформації»
Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Надання публічної інформації ДІ НУ «ОМА» здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень. Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
підпис і дату.

Поштова адреса ДІ НУ «ОМА» для подачі інформаційного запиту:
68607, м. Ізмаїл, Одеська обл., вул. Фанагорійська 9 (на конверті вказати «Публічна інформація»)
Телефон/факс: (048) 771-61-01 (04841) 6-11-66
Електронна пошта для подачі електронного запиту: dinuoma@onma.edu.ua

2020-12-17T12:48:47+00:00