Кафедра управління в транспортній галузі

     
   Завідувач кафедри,
   кандидат технічних наук, доцент

   Биковець 
   Наталя
   Петрівна
Відповідно до наказу №238 від 08 липня 2022р. з метою оптимізації структури Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія», на підставі рішення вченої ради НУ «ОМА» від 23.06.2022р. (протокол №11), –

1) ліквідувати з 01.09.2022р. кафедру загальнонаукових дисциплін ДІ НУ «ОМА»;

2) утворити з 01.09.2022р. кафедру управління в транспортній галузі.

На вакантну посаду завідувача кафедри згідно наказу від 30.08.2022 р. №306/вк шляхом конкурсного відбору обрано к.т.н., доцента Биковець Наталю Петрівну.

 

Історія кафедри

Кафедра загальнонаукових та технічних дисциплін була створена в 2004 році, очолив кафедру професор, доктор технічних наук Суворов П.С. – президент ВАТ «УДП». Перші роки діяльності кафедри були спрямовані на організацію навчального процесу, рішення методичних завдань і створення лабораторної бази.

Наукові дослідження проводилися в областях: – контролю і обмеження викидів вихлопних газів; – оптимізації роботи суднових енергетичних установок для суден ВАТ «УДП»; – теорії та практики судноводіння на морському і річковому водному шляхах; – розвитку в Придунайському регіоні річкових і інформаційних систем.

Розвиток кафедри

У 2007 році почала працювати електротехнічна лабораторія під керівництвом старшого викладача Радюкова Є.М. У 2008 році була налагоджена робота лабораторії інженерної комп’ютерної графіки. Великий внесок у її створення внесли старший викладач кафедри Колесник О.П. і лаборант Топал Д.Д. У 2008 році кафедру очолила кандидат фізико-математичних наук Черкас О.А. У зв’язку зі збільшенням на Ізмаїльському факультеті терміну навчання (до трьох років), робочий план факультету був розширений рядом нових дисциплін: «Метеорологія», «Технологія використання масел і палива» та ін.

Крім аудиторних занять, які складаються з лекційних занять, лабораторних і практичних робіт, велику роль у підготовці судноводіїв і механіків відіграє плавальна практика. Неоціненну роль у створенні нормативних документів, організації та проведенні плавпрактики внесли механіки першого розряду доцент Лихогляд К.А., старші викладачі Мельников Б.П., Антоненко Н.А., капітани далекого плавання Досковський Г.К., Колесніков А.Ю.

У 2009 році створення мультимедійної лабораторії сприяло викладанню на істотно новому рівні таких дисциплін як метеорологія, теорія будови судна, фізика, вища математика та ін. дисциплін. Успіхам кафедри в підготовці фахівців і науковій діяльності сприяла беззавітна праця її колективу: вчених і співробітників.

1 лютого 2010 року на Ізмаїльському факультеті Одеської національної морської академії в результаті реструктуризації кафедри загальнонаукових та технічних дисциплін було створено дві кафедри: кафедра загальнонаукових дисциплін і кафедра судноводіння та енергетики суден. Очолила кафедру загальнонаукових дисциплін доцент, кандидат педагогічних наук Смирнова-Тонконогова І.М.

З 2013 року завідувачем кафедри загальнонаукових дисциплін призначено доцента, кандидата технічних наук Биковець Н.П.

У 2019 році Дунайським інститутом НУ «ОМА» отримано ліцензію на здійснення освітньої діяльності за спеціальністю 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту». Кафедра загальнонаукових дисциплін стала випускною за даною спеціальністю. 01 вересня 2022 року кафедру загальнонаукових дисциплін ліквідовано та утворено кафедру управління в транспортній галузі.

У 2023 році кафедра здійснила перший успішний випуск здобувачів освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту» – 10 осіб. Всі кваліфікаційні роботи були відзначені головою комісії за свою актуальність та доцільність. Особливої уваги набула кваліфікаційна робота Стеценко Тамари «Розвиток нових шляхів агроекспорту з України через Дунай в умовах блокади портів» та наукового керівника к.е.н., доцента Баришнікової Віри Вячеславівни.

Підбір кадрів професорсько-викладацького складу кафедри здійснюється на конкурсній основі у межах діючої системи якості. Базовий перелік кваліфікаційних вимог до претендентів на зайняття посад науково-педагогічних працівників включає: академічну та професійну кваліфікації відповідно до освітнього компоненту; науковий ступінь, вчене звання (за наявності) відповідно до профілю кафедри; досвід і здобутки у навчальній, методичній, науковій роботі та організаційній діяльності. При цьому враховуються особисті результати викладача за рейтингом викладацької діяльності, результати підвищення кваліфікації, дотримання претендентом засад академічної доброчесності.

Науково-педагогічний склад кафедри це – доктори наук, професори; кандидати наук, доценти; старші викладачі та асистенти.

На кафедрі значна увага приділяється питанню з підвищення ефективності системи менеджменту, технічному та технологічному розвитку морегосподарського комплексу та його впливу на навколишнє природне середовище. Викладачі кафедри активно задіяні у науково-дослідній роботі кафедри за темою: «Підвищення ефективності системи менеджменту в галузі морського та внутрішнього водного транспорту» (державний реєстраційний номер 0123U101915 з 03.23 по 12.26 рр.); широко сприяють участі курсантів у науково-дослідній та творчо-пошуковій роботі, всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, університетських та міжнародних наукових конференціях, семінарах.

Викладачі кафедри мають публікації у міжнародних журналах, що індексуються у наукометричних базах Scopus, Web of Science, у фахових виданнях України, виконують навчально-методичну роботу з підготовки та видання конспектів лекцій, методичних вказівок та рекомендацій.

Крім наукової роботи викладачі кафедри приймають участь у регіональних та всеукраїнських заходах, є активними організаторами та постановниками святкової концертної програми до Дня Дунайського інституту. Кафедрою ініційовано та щорічно проводяться тижні менеджменту, математики, фізики та інформаційних технологій. За свою плідну педагогічну працю, значний особистий внесок у забезпечення розвитку та реформування вітчизняної освіти, високу професійну майстерність викладачі кафедри відзначені:

– Грамотою МОН – завідувачка кафедри, к.т.н., доцент, гарант ОПП «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту» Биковець Н.П.;

– Подяками МОН – завідувачка кафедри, к.т.н., доцент Биковець Н.П.; к.ф.-м.н., доцент Черкас О.А., к.т.н., доцент Тірон-Воробйова Н.Б., помічник директора з інформаційних технологій, ст. викладач Делі І.І.,

а також почесними грамотами облдержадміністрації, мера міста, ректора НУ «ОМА», директора ДІ НУ «ОМА».

 

Працівники кафедри:

 

 Фото

Викладач

Посилання на orcid

Посилання на google scholar

Посилання на Scopus

Посилання на WoS

Биковець Наталя Петрівна

(рейтинг – високий)

завідувачка кафедри, кандидат технічних наук, доцент, гарант ОПП «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»

Кваліфікація:

– Освіта спеціаліст: Одеська державна академія холоду, 1999 р.

Спеціальність: промислова екологія та охорона навколишнього природного середовища; кваліфікація: інженер-хімік-технолог 

– Освіта магістр: Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державний університет інфраструктури та технологій, 2021 р.

Спеціальність: менеджмент; кваліфікація: магістр менеджменту

– Кандидат технічних наук за спеціальністю «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика», 2007 р.

Атестат доцента кафедри загальнонаукових дисциплін.

Науково-педагогічний стаж: 14 р.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Теоретична та прикладна механіка, Теоретична механіка, Операційний менеджмент.

Індивідуальні консультації: Понеділок 13:40

https://scholar.google.com.ua/

https://www.scopus.com/

https://www.webofscience.com/

2. Черкас Олена Анатоліївна

(рейтинг – достатній)

доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Кваліфікація:

– Освіта спеціаліст: Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, 1985 р.

Спеціальність: математика; кваліфікація: математик, викладач.

– Кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла», 2004 р.

– Атестат доцента кафедри загальнонаукових дисциплін.

Науково-педагогічний стаж: 34 р.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Вища математика, Вища математика для менеджерів, Теорія ігор у бизнесі, Математичні основи судноводіння.

ндивідуальні консультації: Среда 13:40

https://scholar.google.com.ua/

https://www.scopus.com/

3. Кірсанова Валентина Василівна

(рейтинг – достатній)

доцент кафедри, кандидат біологічних наук, доцент

Кваліфікація:

– Освіта спеціаліст: Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова 1981 р. Спеціальність: біологія; кваліфікація: біолог, викладач біології та хімії;

– Кандидат біологічних наук за спеціальністю «Генетика», 1999 р.

– Атестат доцента кафедри загальнонаукових дисциплін.

Науково-педагогічний стаж: 22 р.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Технічна хімія, Безпека людини та ОНС,  Запобігання забрудненню морського середовища з суден

Індивідуальні консультації: Понеділок 13:40

https://scholar.google.com.ua/

 

4. Гилка Уляна Леонідівна

(рейтинг – достатній)

Секретар кафедри, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Кваліфікація:

– Освіта бакалавр: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2004р.

Спеціальність: Педагогічна освіта; кваліфікація – бакалавр педагогічної освіти, вчитель трудового навчання.

– Освіта бакалавр: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, 2006р.

Спеціальність: менеджмент; кваліфікація –  бакалавр з менеджменту.

– Освіта магістр: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2005р.

Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання; кваліфікація – спеціаліст вчітеля трудового навчання та основ економіки, креслення і безпеки жіттєдіяльності.

– Освіта магістр: Державний університет інформаційно – комунікаційних технологій, 2007 р.

Спеціальність: менеджмент організацій; кваліфікація – магістр з менеджменту організацій.

– Кандидат економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємством», 2012 р.

– Атестат доцента кафедри загальнонаукових дисциплін.

Науково-педагогічний стаж: 12 р.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Економічна теорія, Економіка та фінанси підприємства, Теорія економічного аналізу, менеджмент організації, адміністративний менеджмент, економіка підприємства, введення в менеджмент.

Індивідуальні консультації: Четверг 13:40

https://scholar.google.com.ua/

https://orcid.org/

 

5. Яремчук Світлана Олександрівна

(рейтинг – достатній)

доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Кваліфікація:

– Освіта спеціаліст: Львівський орден Леніна  політехнічного інституту імені Ленінського комсомолу, 1986 р.

Спеціальність: Автоматизовані системи управління; кваліфікація: інженер-системотехнік.

– Кандидат технічних наук за спеціальністю «05.13.06 – Інформаційні технології», 2015 р.

– Атестат доцента кафедри судновуднових енергетичних установок і систем.

Науково-педагогічний стаж: 22 р.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Інформаційні технології, Фізика

Індивідуальні консультації: понеділок 16:00, середа 16:00.

https://scholar.google.com.ua/

https://www.scopus.com/

 

6. Тірон-Воробйова Наталія Борисівна

(рейтинг – високий)

доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Кваліфікація:

– Освіта бакалавр: Одеська національна академія харчових технологій, 2004 р.

Спеціальність: Харчова технологія та інженерія; кваліфікація: бакалавр технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

– Освіта магістр: Одеська національна академія харчових технологій, 2005 р.

Спеціальність: Технологiя хлiба, кондитерських, макаронних виробiв i харчоконцентратiв; кваліфікація: магістр з технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

– Кандидат технічних  наук  за спеціальністю «Біотехнологія», 2012 р.

– Атестат доцента кафедри загальнонаукових дисциплін.

Науково-педагогічний стаж: 8 р.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Охорона праці та цивільний захист, Екологічний менеджмент, Теорія організацій, Безпека людини та ОНС, Фізика.

Індивідуальні консультації: п’ятниця 13:40.

https://scholar.google.com.ua/

https://www.scopus.com/

https://www.webofscience.com/

7. Федоренко Анна Вікторівна

(рейтинг – достатній)

доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук.

Кваліфікація:

– Освіта бакалавр: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2011 р.

Спеціальність: фізика; кваліфікація: бакалавр з фізики. Напрям підготовки за кваліфікацією: теоретична фізика

– Освіта бакалавр: Дунайський інститут Національного університету “Одеська морська академія”, 2020 р.

Спеціалізація: судноводіння; кваліфікація: бакалавр.

– Освіта магістр: Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, 2012 р.

Спеціальність: фізика; кваліфікація: магістр з фізики.

4. Кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика», 2021 р.

Науково-педагогічний стаж: 11 р.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Фізика, Статистика.

Індивідуальні консультації: середа 13:40.

https://scholar.google.com.ua/

$https://

https://orcid.org/

 

8. Чумаченко Марія Миколаївна

(рейтинг – достатній)

старший викладач кафедри

Кваліфікація:

– Освіта спеціаліст: Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д.Ушинського, 1981 р.

Спеціальність: математика; кваліфікація: вчитель математики.

Науково-педагогічний стаж: 20 р.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Вища та прикладна математика, Вища математика

Індивідуальні консультації: четвер 13:40.

https://scholar.google.com.ua/

 

9. Делі Іван Іванович

(рейтинг – достатній)

старший викладач кафедри, помічник директора з ІТ

Кваліфікація:

– Освіта спеціаліст: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 2001 р. Спеціальність: трудове навчання та основи інформатики; кваліфікація: вчитель праці та основи інформатики, креслення та безпеки життєдіяльності.

Освіта магістр: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2002 р.

Спеціальність: педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання; кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладача трудового навчання.

Науково-педагогічний стаж: 8 р.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Інформаційні технології, Інформаційні системи та технологіїлогіка, Управління проєктами, Організація підприємництва, Підприємництво і бізнес-культура, Бізнес планування;

Індивідуальні консультації: вівторок 13:40.

https://orcid.org/

https://scholar.google.com.ua/

 

10. Чимшир Ганна Володимирівна

доцент кафедри, кандидат економічних наук

Кваліфікація:

Освіта спеціаліст: Факультет післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Одеського державного морського університету, 2000 р.

Спеціальність: Економіка підприємства; кваліфікація: економіст

– Кандидат економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 2021 р.

Науково-педагогічний стаж:10 р.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає:  Управління персоналом.

Індивідуальні консультації: середа 13:40

https://scholar.google.com.ua/

https://www.scopus.com/

 

11. Баришнікова Віра Вячеславівна

доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Кваліфікація:

– Освіта спеціаліст: Одеський інститут інженерів морського флоту, 1994 р.

Спеціальність: економіка та управління на транспорті; кваліфікація: інженер-економіст.

– Освіта магістр: Южно-український педагогічний університет ім. Ушинського, 2007 р.

Спеціальність: психологія; кваліфікація: психолог.

– Кандидат економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємством( за видами економісчної діяльності)», 2008 р.

– Атестат доцента кафедри менеджменту і маркетингу.

Науково-педагогічний стаж: 8 р.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Менеджмент, Менеджмент і адміністрування на підприємствах морського та річкового транспорту, КР «Управління підприємствами морського та річкового транспорту».

Індивідуальні консультації: Середа 13:30

https://scholar.google.com.ua/

https://www.scopus.com/

12. Шевченко-Перепьолкіна Радислава Іванівна

доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Кваліфікація:

– Освіта бакалавр: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2008 р.

Спеціальність: Туризм; кваліфікація: бакалавр з туризму

– Освіта магістр: Одеський державний економічний університет, 2009 р.

Спеціальність: туризм; кваліфікація: магістр з туризму

– Кандидат економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 2015 р.

– Атестат доцента кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю.

Науково-педагогічний стаж: 13 р.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Управління інвестиціями, Економічна теорія, Державне та регіональне управління, КР “Менеджмент та адміністрування”.

Індивідуальні консультації: вівторок 13.40

#ЗНАЧ!

https://scholar.google.com.ua/

$https://

13. Чимшир Валентин Іванович

(рейтинг – високий)

професор кафедри, доктор техничних наук., професор

Кваліфікація:

1. Одеська національна морська академія, 2014 р. кваліфікація механік судновий.

2. Одеський національний морський університет, 2007 р., кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.22 Управління проектами та програмами.

3. Одеський національний морський університет, 2017 р., доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.22 Управління проектами і програмами.

Науково-педагогічний стаж: 23 р.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Управління проєктами

Індивідуальні консультації: понеділок 13:40

https://scholar.google.com.ua/

$https://

https://orcid.org/

 

14. Козицький Сергій Васильович

(рейтинг – високий)

професор кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор

Кваліфікація:

– Освіта спеціаліст: Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, 1967 р.

Спеціальність: фізика; кваліфікація: фізик, теоретична фізика.

– Доктор фізико-математичних наук за спеціальністю «01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків», 1996 р.

– Атестат професора кафедри теоретичної механіки.

Науково-педагогічний стаж: 50 р.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Теоретична механіка, Теоретична та прикладна механіка.

Індивідуальні консультації: Четвер 13:30

https://scholar.google.com.ua/

 

15. Смирнова Ірина Михайлівна

(рейтинг – високий)

професор кафедри, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-педагогічної роботи

Кваліфікація:

– Освіта бакалавр: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1998 р.

Спеціальність: Початкове навчання, основи інформатики та обчислювальної техніки; кваліфікація: учитель початкових класів, основ інформатики та обчислювальної техніки

– Освіта магістр: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2012 р.

Спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Фізика; кваліфікація: вчитель фізики та астрономії освітнього навчального закладу ІІ-ІІІ ступеня

– Освіта магістр: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, рік 2016 р.

Спеціальність: технологічна освіта; кваліфікація: вчитель технологій, технічної і комп’ютерної графіки, креслення та основ підприємництва

– Освіта магістр: Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2018 р.

Спеціальність: професійної освіти; кваліфікація: магістр професійної освіти, інженер-дослідник у галузі транспорту, викладач закладів вищої освіти.

– Кандидат педагогічних наук  за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти», 2005 р.

– Атестат доцента кафедри Інформатики.

– Доктор педагогічних наук за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти; Теорія та методика навчання (технічні дисуипліни)», 2018 р.

– Атестат професора кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності. 

Стаж науково-педагогічний: 20 р.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Державне та регіональне управління, Фізика.

Індивідуальні консультації: вівторок 13:40

https://scholar.google.com.ua/

$https://

https://www.webofscience.com/

 

16. Хотєєва Наталія Віталіївна

доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Кваліфікація:

– Освіта спеціаліст: Одеський інститут інженерів морського флоту, 1993 р.

Спеціальність: Економіка та управління на транспорті; кваліфікація: інженер-економіст

– Кандидат економічних наук за спеціальністю «економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 2009 р.

– Атестат доцента кафедри обліку, фінансів і аудиту.

Науково-педагогічний стаж: 14 р.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Облік і аудит, Фінанси, гроші та кредит.

Індивідуальні консультації: вівторок 13:40

https://scholar.google.com.ua/

 

17. Сорока Лариса Миколаївна

доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Кваліфікація:

– Освіта спеціаліст: Одеський державний економічний університет, 1994 р.

Спеціальність: економічне та соціальне плануввання; кваліфікація: економіст

– Кандидат економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 2010 р.

  Атестат доцента кафедри економіки підприємства та туризму.

Науково-педагогічний стаж: 31 р.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Міжнародні економічні відносини (макро- та мікрорівень), Фінансовий менеджмент, Організація підприємництва.

Індивідуальні консультації: п’ятниця 13:40

https://scholar.google.com.ua/

https://www.scopus.com/

18. Гайдаржи Анжела Ігорівна

старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук

Кваліфікація:

– Освіта бакалавр: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2003 р.

Спеціальність: Педагогіка та методика середньої освіти. Історія; кваліфікація: вчитель історії та правознавства

– Освіта магістр: мижрегіональна академія управління персоналом, 2021 р.

Спеціальність: Менеджмент; кваліфікація: Економіка та управління бізнесом

– Кандидат педагогічних наук за спеціальністю «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)», 2020 р.

Науково-педагогічний стаж: 11 р.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Маркетинг, курсова робота “Економіка і фінанси підприємства”

Індивідуальні консультації: п’ятниця 13:40

https://scholar.google.com.ua/

19. Житомирська Тетяна Михайлівна

доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Кваліфікація:

Освіта магістр: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2014 р.

Спеціальність: Дошкільне виховання; кваліфікація: організатор дошкільної освіти, сімейний вихователь

– Освіта магістр: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2019 р.

Спеціальність: транспортні технології; кваліфікація: транспортні технології

– Освіта магістр: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2002 р.

Спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література; кваліфікація: вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури

– Кандидат педагогічних наук за спеціальністю «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 2013 р.

– Атестат доцента кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти.

Стаж науково-педагогічний: 22 р.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Державне та регіональне управлінняя, Інноваційний менеджмент

Індивідуальні консультації: середа 14:30

https://scholar.google.com/

$https://

20. Максимов Сергій Борисовичс

доктор філософії з менеджменту, ст. викладач кафедри

Кваліфікація:

Освіта бакалавр: Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 2006 р.

Спеціальність: Менеджмент; кваліфікація: Бакалавр з менеджменту

– Освіта магістр: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2015 р.

Спеціальність: Адміністративний менеджмент; кваліфікація: Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності (магістр)

Доктор філософії  за спеціальністю «Менеджмент», 2023 р.

Науково-педагогічний стаж: 5 р.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Логістика, виробнича практика.

Індивідуальні консультації: Середа 13:40.

https://scholar.google.com.ua/

$https://

https://www.webofscience.com/

21. Левинська Тетяна Іванівна

старший викладач кафедри

Кваліфікація:

– Освіта спеціаліст: Одеський інститут інженерів морського флоту, 1979 р.

Спеціальність: експлуатація водного транспорту; кваліфікація: інженер експлуатації водного транспорту

Науково-педагогічний стаж: 44  р.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Географія морських перевезень

Індивідуальні консультації: Середа 13:40

https://scholar.google.com.ua/

22. Баліка Світлана Дмитрівна

асистент кафедри

Кваліфікація:

Освіта бакалавр: Одеський національний Університет імені І.І.Мечникова, 2016 р.

Спеціальність: фізика; кваліфікація: бакалавр фізики. Напрям підготовки за кваліфікацією: фізико-математичні науки

– Освіта магістр: Одеський національний Університет імені І.І.Мечникова, 2018 р.

Спеціальність: Фізика та астрономія; професійна кваліфікація: фізик (астроном), викладач закладу вищої та середньої освіти

Науково-педагогічний стаж: 1.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає:  Вища та прикладна математика, Фізика

Індивідуальні консультації: четвер 13:40

https://www.scopus.com/

Мамукова Людмила Олексіївна

старший лаборант кафедри

 

Пушкіна Катерина Олександрівна

фахівець

 

 Лабораторії кафедри:

Лабораторія фізики №101
Лабораторія технічної хімії та термогідродинаміки №106
Інтерактивний кабінет менеджменту морського та річкового транспорту №307

На базі кафедри УТГ діють науковий гурток та проблемна група:

  • Курсантський науковий гурток «Нові Інформаційні технології» (ст. викладач Делі І.І.)

Метою гуртка є формування компетентностей особистості у процесі опанування новими інформаційними технологіями. Основні завдання гуртка полягають у формуванні знань про нові інформаційні технології: 3D друк, реінжиніринг, 3D сканування, робототехніка тощо; знайомство з програмними засобами, що реалізують нові технології; у розвитку творчих здібностей, творчого мислення курсантів, інтелекту, набуття досвіду власної творчої діяльності, оволодіння новими навичками та здібностями; формування в курсантів здатності до самостійної активної діяльності в усіх проявах життя, ініціативи та самореалізації.

  • Проблемна група “Дослідження екологічних проблем українського Придунав’я” (к.б.н., доцент Кірсанова В.В.)

Підвищення кваліфікації(стажування) викладачів кафедри УТГ:

Наукові заходи за участі курсантів ОПП «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»

Відеоматеріали кафедри:

Презентація винаходу ДІ НУ “ОМА” знезараження суднових вод

Демонстрація 3D Друку інструменту на міжнародній конференції ДІНУ”ОМА”

Переможці конкурсу “Морська справа 2018” в Афінах

Курсанти Дунайського інституту на прогульці по Роттердаму:


Курсанти Дунайського інституту на морській виставці в Роттердамі:

Опубліковано Дунайський інститут Національного університету “Одеська морська академія” Субота, 9 листопада 2019 р.

Гурток “Нові ІТ” кафедри ЗНД приєднався то челенджу “3D друк лікарю”:


Курсанти Дунайського інституту НУ “ОМА” приєднались до акції “Підтримай лікаря”У цей нелегкий час, коли весь світ …
Опубліковано Дунайський інститут Національного університету “Одеська морська академія” Середа, 15 квітня 2020 р.

2024-03-05T10:40:59+02:00