Оприлюднення інформації

1. Установчі документи

1. Статут Національного університету “Одеська морська академія”
2. Положення Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія” (заснований на державній формі власності)
2.1. Зміни до положення Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія”
2.2. Положення про Дунайський інститут Національного університету “Одеська морська академія” (заснований на державній формі власності)
3. Стратегії

4. Положення про Вчену раду Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія” № 01-01-А28

5. Положення про науково-методичну раду Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія”
6. Положення про кафедру Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»
7. Політика у сфері якості Національного університету “Одеська морська академія”
8. Цілі у сфері якості Національного університету “Одеська морська академія” на 2019 рік
9. Положення про структурний підрозділ професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації моряків 
10Положення про структурний підрозділ “Адміністративно-господарський відділ” Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія”
11. Положення про збори трудового колективу Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія”
12. Положення про бібліотеку Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія”
13. 1. Колективний договір Національного університету “Одеська морська академія” на 2016-2021 роки 
13.2. Колективний договір Національного університету “Одеська морська академія” на 2022-2027 роки
14. Зміни та доповнення до колективного договору Національного університету “Одеська морська академія” на 2016-2021 роки
15. Правила внутрішнього розпорядку Національного університету “Одеська морська академія” № 2-03-04
16. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)

[згорнути]
2 Організація освітнього процесу

1. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 271  “Річковий та морський транспорт” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
2. Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки України 15.10.2015 №1085)
2.1 Положення про приймальну комісію Національного університету “Одеська морська академія”
3.  Положення про освітні програми і навчальні плани в Національному університеті «Одеська морська академія» 
4. Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті “Одеська морська академія”
5. Положення про формування переліку вибіркових освітніх компонентів та порядок їх вибору здобувачами вищої освіти
6. Положення про порядок та систему оцінювання знань здобувачів вищої освіти Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія”
7. Академічна доброчесність

8. Академічна мобільність

9. Методичні вказівки до навчальних видань Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія”
10. Положення про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників у Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія»

11. Регламент освітньої діяльності

14. Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії
15. Положення про кваліфікаційну роботу (дипломну роботу) бакалавра
16. Порядок розроблення та затвердження робочих програм навчальних дисциплін
17. Положення про екзаменаційну комісію для атестації осіб,  які здобувають ступінь бакалавра або магістра 
18. Положення про наукові курсантські гуртки та проблемні групи Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія”
19. Положення про реалізацію права на освіту особам з особливими освітніми потребами в Дунайському інституті Національного університету “Одеська морська академія”
20. Положення про порядок супроводу(надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Дунайському інституті Національного університету “Одеська морська академія” 
21. Практична підготовка здобувачів освіти

22. Положення про оцінювання якості науково педагогічних та педагогічних працівників Національного університету “Одеська морська академія”
23. Положення про апеляційну комісію Національного університету “Одеська морська академія” № 2-04-67
24. Порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти ДІНУ”ОМА”
25. Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння
26. Положення про надання грифів навчальній літературі і засобам навчання та видання навчальної літератури
27. Положення про самостійну роботу здобувачів вищої освіти Національного університету «Одеська морська академія»
28. Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія”
29. Лист Профспілки працівників освіти і науки Укераїни від 22.06.2021 №02-5/458 щодо Галузевої угоди на 2021-2025 роки
30. Положення про особливі досягнення та відзнаки здобувачів вищої освіти та внесення інформації про них до документів про вищу освіту Національного університету “Одеська морська академія”
31. Методичні вказівки для виконання кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр спеціальності 073 ОПП «МЕНЕДЖМЕНТ В ГАЛУЗІ МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ»

[згорнути]
5 Штатний розпис

Штатний розпис

[згорнути]
6 Ліцензії та сертифікати
7 Освітні програми

1. Спеціалізація 271.01 “Навігація і управління морськими суднами”

2. Спеціалізація 271.02 “Управління судновими технічними системами і комплексами”

3. Спеціалізація 271.03 “Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики”

4. Спеціальність 073 “Менеджмент”

5. Спеціальність 275 “Транспортні технології(за видами)”

6. Спеціальність 126 “Інформаційні системи та технології”

7. Спеціальність 103 «Гідрографія і океанографія» 

[згорнути]
9 Мови освітнього процесу

1. Українська мова – відповідно до ЗАКОНу УКРАЇНИ Про забезпечення функціонування української мови як державної 

2. Робочі мови Міжнародної морської організації

[згорнути]
11 Матеріально-технічне забезпечення

1. Матеріально-технічне забезпечення Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія”
2. Положення про управління матеріально-технічним забезпеченням діяльності Національного університету «Одеська морська академія»  
3. Матеріально-технічне забезпечення за ОПП
        3.1. Матеріально-технічне забезпечення за ОПП «Навігація і управління морськими суднами»
        3.2. Матеріально-технічне забезпечення за ОПП «Управління судновими технічними системами і комплексами»
        3.3. Матеріально-технічне забезпечення за ОПП «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту» 
        3.4. Матеріально-технічне забезпечення за ОПП «Транспортні технології на морському та внутрішньому водному транспорті» 
        3.5. Матеріально-технічне забезпечення за ОПП «Митна справа у транспортній галузі»
        3.6. Матеріально-технічне забезпечення за ОПП “Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики” 
        3.7. Матеріально-технічне забезпечення за ОПП “Інформаційні системи та технології”
        3.8. Матеріально-технічне забезпечення за ОПП “Навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства”  

 

4. Забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

[згорнути]
12 Наукова робота

1. Збірники наукових праць та монографії
2. НДР і ДКР
3. План наукової роботи:

    на 2018-2020 навчальний рік  
    на 2019-2020 навчальний рік 
    на 2020-2021 навчальний рік 
    на 2022-2023 навчальний рік 
    на 2023-2024 навчальний рік 
4. Договори про наукову та науково-технічну діяльність та співробітництво Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»

5. Перелік наукової, навчально-методичної літератури для здобувачів вищої освіти (бібліотека ДІ НУ ОМА)
         

6. Навчальна література кафедр-електрона бібліотека

7. Положення про наукові курсантські гуртки та проблемні групи Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія”

8. Положення про наукове товариство курсантів Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія”

[згорнути]
13 Виховна робота

14 Моніторинг якості освіти

1.1 Звіт з моніторингу якості освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 271.01 “Навігація та управління морськими суднами” Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія”  2020

1.2 Звіт з моніторингу якості освітньо-професійної програми підготовки бакалавра “Навігація та управління морськими суднами” Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія”  2021

1.3 Звіт з моніторингу якості освітньо-професійної програми підготовки бакалавра “Навігація та управління морськими суднами” Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія”  2022

1.4 Звіт з моніторингу якості освітньо-професійної програми підготовки бакалавра “Навігація та управління морськими суднами” Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія”  2023

  • 1.4.1 Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму  “Навігація та управління морськими суднами”  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія”
  • 1.4.2 Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму  “Навігація і управління морськими суднами” Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія”
  • 1.4.3 Рецензія-відгук курсантської ради на освітньо-професійну програму підготовки бакалавра галузі знань 27 Транспорт за спеціальністю 271 Річковий та морський транспорт спеціалізації 271.01 Навігація і управління морськими суднами

2.1 Звіт з моніторингу якості освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціалізації 271.02 “Управління судновими технічними системами та комплексами” Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія” 2020 

2.2 Звіт з моніторингу якості освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціалізації 271.02 “Управління судновими технічними системами та комплексами” Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія” 2021  

2.3 Звіт з моніторингу якості освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціалізації 271.02 “Управління судновими технічними системами та комплексами” Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія” 2022  

3.1 Звіт з моніторингу якості освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 073 “Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту” Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія” 2020

3.2 Звіт з моніторингу якості освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 073 “Менеджмент” Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія” 2021

3.3 Звіт з моніторингу якості освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 073 “Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту” Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія” 2022

3.4 Звіт з моніторингу якості освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 073 “Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту” Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія” 2023

2. Система менеджменту якості Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія”:

 

3. Запити роботодавців

4. Відомості про самооцінювання

5. Програми візиту експертних груп:

[згорнути]

16 Річні звіти

1. Звіт про проведення I-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських науковіх робіт з галузей знань і спеціальностей  в Дунайському інституті Національного університету “Одеська морська академія”:

2. Звіт наукової діяльності Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія” :

3. Звіт про освітню діяльність Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія”:

4. Розгорнений звіт із виховної роботи з курсантами Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія” за 2022-2023 навчальний рік 
5.  Звіт про діяльність Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія” 

18 Державні закупівлі
19 Охорона життєдіяльності

Інструкція з охорони праці №1 для працівників Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія”
Інструкція з охорони праці №2 для науково-педагогічних працівників
Інструкція з охорони праці №3 для завідувача лабораторії
Інструкція з охорони праці №4 при роботі на висоті
Інструкція з охорони праці №5 при роботі з ручним електрофіковамим інструменом
Інструкція з охорони праці №6 під час робіт з ручними інструментами та пристроями
Інструкція з охорони праці №7 під час робіт на металообробному та деревообробному обладнанні
Інструкція з охорони праці №8 під час робіт з екранними пристроями
Інструкція з охорони праці №9 з надання долікарської допомоги
Інструкція з охорони праці №10 при зварювальних роботах
Інструкція з охорони праці №11 при проведенні занять і тренувань з фізичної культури
Інструкція з охорони праці №12 для курсантів при проведенні занять і тренувань з фізичної культури
Інструкція з охорони праці №13 для прибиральника службових приміщень
Інструкція з охорони праці №14 для прибиральника з дезинфікуючими засобами
Інструкція з охорони праці №15 для водія
Інструкція з охорони праці №16 для слюсаря-сантехніка
Інструкція з охорони праці №17 для комірника
Інструкція з охорони праці №18 для архіваріуса
Інструкція з охорони праці №19 для бухгалтера
Інструкція з охорони праці №20 для бібліотекаря
Інструкція з охорони праці №21 для чергового по гуртожитку (екіпажу)
Інструкція з охорони праці №22 для курсового офіцера з курсантами
Інструкція з охорони праці №23 про заходи пожежної безпеки
Інструкція з охорони праці №24 про заходи пожежної безпеки у гуртожитку( екіпажу)
Інструкція з охорони праці №25 під час виконання лабораторних робіт
Інструкція з охорони праці №26 під час літніх канікул
Інструкція з охорони праці №27 під час карантину щодо запобігання поширенню інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19
Висносок державної санітарно-епідеміалогічної експертизи
Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Акт прийняття системи пожежної сигналізації в експлуатацію

[згорнути]
20 Заохочення, подяки та нагороди

1. Здобувачам вищої освіти ДІ НУ «ОМА»

2. Співробітникам ДІ НУ «ОМА»

3. Профспілки ДІ НУ «ОМА» (ППО ПРМТУ)

[згорнути]

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» надає публічну інформацію керуючись:

Законом України «Про доступ до публічної інформації»
Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Надання публічної інформації ДІ НУ “ОМА” здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень. Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
підпис і дату.

Поштова адреса ДІ НУ “ОМА” для подачі інформаційного запиту:
68607, м. Ізмаїл, Одеська обл., вул. Фанагорійська 9 (на конверті вказати “Публічна інформація”)
Телефон/факс: (048) 771-61-01 (04841) 6-11-66
Електронна пошта для подачі електронного запиту: dinuoma@onma.edu.ua

2024-04-18T14:21:25+02:00